REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKÓW LETNISKOWYCH „RANCZO WODNICA”

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu „Ranczo Wodnica” położone w miejscowości Wodnica – Kolonia 34a (dalej zwanego „Obiektem”) zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 2. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu domku letniskowego bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz właściciela Obiektu.
 3. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji na warunkach określonych w potwierdzeniu Rezerwacji zadatek uiszczony przez Klienta nie podlega zwrotowi.
 4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu. Wpłacając zadatek klient jednocześnie oświadcza, iż znane mu jest miejsce usytuowania Obiektu jak i usytuowanie rezerwowanego domku w obrębie Obiektu.
 5. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do obiektu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 6. Na terenie Obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
  Osoby nie będące bezpośrednimi gośćmi domków letniskowych zobowiązane są do opuszczenia Obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej.
 7. Celem umożliwienia właścicielowi Obiektu należytej obsługi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściciela Obiektu, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, jeżeli przyjazd do Obiektu lub wyjazd z Obiektu nastąpić ma poza godzinami wskazanymi w punkcie 6 niniejszego Regulaminu, tj. 10:00 oraz 16:00.
 8. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, przed opuszczeniem domku (1 h) należy poinformować o tym fakcie telefonicznie.
 9. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji przed zakończeniem doby hotelowej.
 10. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą znajdującą się w każdym domku. W przypadku stwierdzenia różnic, należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 11. Przed opuszczeniem Obiektu Klient zobowiązany jest do rozliczenia się z wyposażenia domku i terenu doń przyległego.
 12. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia Obiektu prosimy Gości o poinformowanie, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 13. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 14. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 15. Pobyt w domkach zwierząt możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody właściciela Obiektu. W przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych Klientów. Za wszelkie zanieczyszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Właściciel Obiektu nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach stanowiących wyposażenie domków. W innym przypadku właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka/materaca. Goście proszeni są o sprzątanie odchodów swoich pupili.
 16. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody przy domku. Do każdego domku letniskowego przydzielone jest jedno miejsce parkingowe. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach, w szczególności takie jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking na terenie Obiektu jest parkingiem niestrzeżonym, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 17. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Obiektu, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie Właściciela.
 18. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 19. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, jak i korzystania z urządzeń elektrycznych lub gazowych nie będących wyposażeniem domku; nie dotyczy to drobnych urządzeń elektrycznych takich jak np.: ładowarki do telefonów lub komputerów, podgrzewacze, suszarki do włosów itp.
 20. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 21. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Właścicielowi Obiektu telefonicznie.
 22. Klient, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody właściciela Obiektu, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian lub napraw na terenie Obiektu, w szczególności w domku.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.